Algemene Voorwaarden NLBeautySalon

1. Algemeen

Algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de beautysalon en klant waarop de beautysalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen beautysalon

De medewerkers van NLBeautySalon zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

De klant zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerker worden overlegd.

De medewerkers van NLBeautySalon zijn niet aansprakelijk voor schade, van welk aard ook, ontstaan doordat de klant is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledig gegevens.

De medewerkers van NLBeautySalon zullen de klant inlichten over de financiële consequenties van de wijzing van de behandeling.

3. Afspraken

De klant moet verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande met NLBeautySalon melden.

Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag NLBeautySalon het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de klant doorberekenen.

Indien de klant meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijde in de salon komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling doorberekenen aan de klant.

Indien de klant meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komt, mag de medewerker de gehele afspraak annuleren en toch de gehele honorarium van de behandeling doorberekenen aan de klant.

NLBeautySalon moet verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 24 uur voorafgaande de afspraak aan de klant melden.

Beiden partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3A tot en met 3F te houden, indien zij verhinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Persoonsgegevens en privacy

De klant voorziet de medewerker vóór de eerste behandeling dan wel vervolgafspraak van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de klant op en deze wordt verwerkt in het  geautomatiseerd klantensysteem.

De beautysalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen welke staan vermeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De beautysalon zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke of mondelinge toestemming vooraf van de klant.

5. Geheimhouding

De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant mededeelt tijdens de behandeling

Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de klant is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

6. Aansprakelijkheid

NLBeautySalon is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat de medewerker van NLBeautySalon is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicatiegebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

NLBeautySalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon.

7. Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 14 dagen na ontdekking mondeling dan wel schriftelijk worden gemeld aan de eigenaar van NLBeautySalon.

NLBeautySalon dient de klant binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

Indien een klacht over de behandeling gegrond is zal NLBeautySalon de behandeling opnieuw verrichten zoals is overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar heeft gemaakt.

Indien een klacht over de producten gegrond is zal NLBeautySalon het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.

Indien NLBeautySalon en klant niet tot een overeenstemming kunnen komen, kan de klant het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

8. Garantie

NLBeautySalon geeft de klant een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.

Deze garantie vervalt indien:

De klant op de hoogte is gebracht door de medewerker over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van de het effect van de behandeling of producten.

De klant andere producten dan door de medewerker geadviseerde producten gebruikt.

De klant de adviezen van de medewerker niet heeft opgevolgd.

De klant de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt.

De klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Behoorlijk gedrag

De klant behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen heeft de medewerker van NLBeautySalon het recht de klant de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

Roddelen over andere klanten, medewerkers van NLBeautySalon dan wel anderen is niet acceptabel binnen en buiten de salon. Bij aanhoudend roddelen heeft de medewerker van NLBeautySalon het recht de klant de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

NLBeautySalon werkt volgens de hygiëne regels van de HAM code voor schoonheidsspecialisten.

Er wordt van de klanten verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.

10. Recht

Op elke overeenkomst tussen NLBeautySalon en klant is het Nederlands recht van toepassing.

De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van NLBeautySalon. Deze zijn ook in de salon beschikbaar.

In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.